071 516 5566 013 516 0513
071 516 5566 013 516 0513

Ujanyiswe khonokho umphathi we Boulders shopping mall


Ngemva kokobana abarholi bendabuko besitjhaba samaNdebele badose phambili umtjhagalo waya e Boulders shopping Mall, kumenyezelwe bona ucothwe khonokho u Jose Maponyane ngemva kokucotha u Thando Mahlangu ngebanga lokuvunula isikhethu.