071 516 5566 013 516 0513
071 516 5566 013 516 0513

I NTA ithi batjho ksasa( Monday) abasayingeni yokulayitjha 70%

Flare FM breaking News

I NTA ( National taxi alliance) ithi ukuthoma ksasa ( Monday 29/06/2020 ) balayitjha isibalo esijayelekileko ngombana u
Minister u Mbalula batjho ubanyazile.

Tshwane has taken resolution that tomorrow if one taxi is arrested We are taking all the taxis to where the arrest is happening with passengers inside.

Siyathokoza
#stopGBV
013 516 0513